Korsan Parti Türkiye Tüzüğü

From Korsan Parti Viki
Jump to navigation Jump to search

Korsan Parti Türkiye Tüzüğü, partinin tüzüğüdür.

Tüzük

Bölüm 1: Tanımlar

Basit Çoğunluk

Kalanı göz ardı ederek yarım (1/2) artı önergenin kabulü için bir (1) oy önergenin lehine olmalıdır. Çekimser çoğunluk dikkate alınmaz, ancak yine de ilgili kararın karşılanmasına katkı sağlar.

Ezici Çoğunluk

Kalanı göz ardı ederek yarım (1/2), artı önergenin kabulü için oy hakkına sahip tüm üyelerin bir (1) 'inin önergenin lehine oy kullanması gerekir. Bu tür bir çoğunluğa karşı çekimser oy kullanmak, önergeye karşı oy kullanmakla eşdeğerdir.

Üçte İki Çoğunluk

Geri kalanını göz ardı ederek üçte ikisi (2/3), artı bir (1) oy önergenin kabulü için önergenin lehinde olması gerekir. Çekimserlik, çoğunluğun hesaplanmasında dikkate alınmaz ancak yine de ilgili kararın karşılanmasına katkıda bulunur.

Ezici Üçte İki Çoğunluk

Geri kalanını göz ardı ederek üçte ikisi (2/3), artı önergeye oy verme hakkına sahip tüm üyelerin biri (1) önergenin kabulü için lehine oy kullanmalıdır. Bu tür bir çoğunluğa karşı çekimser oy kullanmak, önergeye karşı oy kullanmakla eşdeğerdir.

Dörtte Üç Çoğunluk

Geri kalanını göz ardı ederek dörtte üçü (3/4), artı bir (1) önergenin kabulü için lehinde olması gerekir. Çekimser çoğunluk dikkate alınmaz, ancak yine de ilgili kararın karşılanmasına katkı sağlar.

Tercihli Oylama

Kullanılmakta olan oylama sistemiyle ilgili numaralandırmayla, seçmenin sağlanan alanların tümü kadar az sayıda ve çok sayıda doldurmayı tercih edebileceği bir oylama türüdür.

Schulze oylama yöntemi

Kazanan adayı bulmak için her adayı sıralamasına göre birbiriyle karşılaştıran bir Condorcet tercihli oylama sistemi.

Bölüm İki: Tüzüğün Maddeleri

Madde 1: Parti tanımı

1.1 Korsan Parti, 16 Ocak 2021 tarihinde yeniden kurulmuştur. Partinin Türkçe ismi kısaca “Korsan Parti”, tam olarak “Korsan Parti Türkiye”, kısaltması ise “KPT”’dir. İngilizce ismi “Pirate Party Turkey”, kısaltması ise “PPTR”’dir.

1.1.1 Genç Korsanlar, Korsan Parti ile beraber yeniden kurulan parti gençlik koludur. İsmi kısaca “Korsan Ocakları”, tam olarak “Türkiye Korsan Ocakları”, kısaltması ise “TKO”’dur. İngilizce ismi “Pirate Quarries of Turkey”, kısaltması ise “PQT”’dir.

1.2 Partinin organizasyon ve hareketi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasası ve bütünlüğü doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

1.3 Partinin merkezi Ankara'dır. Parti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olduğu bölgelerde faaliyet gösterir.

1.4 Partinin amblemi, beyaz daire içinde saydam sancaktır. Arkaplan rengi olarak duruma bağlı siyah veya kırmızı kullanılabilir.

1.5 Parti amblemi, “Korsan Parti Türkiye” logosu ile kullanılır.

1.6 Partinin resmi sitesi [korsanparti.net] adresindedir.

1.7 Korsan Parti’nin, ambleminin tasvir edildiği bir pulu vardır. Bahsi geçen pul, partinin yerel ve genel örgütlerinde kullanılır.

Madde 2: Parti prensipleri

2.1 Korsan Parti, üyelerinin katılımını içeren doğrudan demokrasi sistemi ile yönetilmektedir. Bu ilke doğrultusunda diital demokratik sistemlere katkı sağlar.

2.2 Korsan Parti, bağımsız bir parti olmakla beraber yurtiçi ve yurtdışındaki parti ve benzeri organizasyonlarla ortaklık kurabilir. Uluslararası oluşumlarda parti, izleyici konumdadır.

2.3 Korsan Parti, bu tüzüğün son düzenlenme tarihi uyarınca gayriresmi bir partidir. Bu süreç boyunca parti, siyasi varlığını prensiplerinden ödün vermemek şartıyla yurtiçinde bulunan resmi partilere ve benzeri siyasi örgütlere entrizm yaparak sağlar.

Madde 3: Parti ideolojisi

3.1 Korsan Parti, ana görüş olarak internet ve yazılımın radikal özgürlüğünü savunur.

3.2 Korsan Parti, ülke yönetiminde radikal doğrudan demokrasiyi savunur.

3.2 Korsan Parti, kendini büyük çadır liberteryen olarak tanımlar.

3.3 Madde 1.2'den ve üstteki değerlerden şaşılmadığı sürece parti içinde farklı görüşler tolere edilir.

Madde 4: Parti yapısı

4.1 Kongre

4.1.1 Korsan Parti’nin en üst mecrası yasama gücü olan kongredir. Kongre gerek gördüğü takdirde alt komiteler oluşturabilir.

4.1.2 Kongre kadrosunu her yıl taban seçimle göreve gelen parti başbakanı belirler.

4.1.3 Kongre bir kararı en az üçte iki çoğunluğun sağlanmasıyla alır.

4.1.4 Çoğunluğun sağlanamaması durumunda genel sekreter kongre yerine karar verebilir veyahut kongreyi feshedebilir.

4.1.5 Kongrede çıkacak olası kavgalar, parti genel sözcüsü/başkanı tarafından atanacak senatonun ve gerekirse onursal üyelerin olaya dahil olmasıyla çözülür.

4.2 Senato

4.2.1 Korsan Parti’de senato, kongrenin kararlarını denetleyici niteliktedir ve yargı gücüne sahiptir.

4.2.2 Senato kadrosunu her yıl kongre tarafından seçilen parti başkanı ve başkan vekili belirler. Onursal üyeler senatoda daimi üyeliğe sahiptir.

4.2.3 Senato kararları basit çoğunluk ile alınır.

4.2.4 Senatoda çıkacak olası kavgalar, parti başkanının müdahalesi ile çözülür.

4.3 Parti Başkanı ve Başkan Vekili

4.3.1 Korsan Parti’de parti başkanı ve başkan vekili, kongrenin iç oylaması sonucunda seçilir.

4.3.2 Kongrede yapılan seçimde en çok oyu alan kişiler başkanlık ve başkan vekilliğine seçilir.

4.3.3 Başkan parti içindeki yetkisi temsilidir. Parti tarafından alınan kararlar doğrultusunda partiyi temsil eder. Ayrıca başkan, senato kadrosunun atanmasından sorumludur.

4.3.4 Başkanın kongre kararlarını yıl içinde iki seferliğine veto etme hakkı vardır.

4.3.4 Başkanın görevi bırakması durumunda başkanlık makamına başkan vekili getirilir. Aynı durumun başkan vekiline gelmesi durumunda yeni başkan ve başkan vekillerinin seçilmesi için kongrede olağanüstü seçim yapılır.

4.4 Parti Genel Sekreteri ve Sekreterleri

4.4.1 Korsan Parti’de parti genel sekreteri ve sekreterleri, tüm üyelerin katıldığı taban oylaması ile seçilir. En çok oyu alan kişi genel sekreter, en az %5 oy alan öbür adaylar da sekreter seçilir.

4.4.2 Genel sekreter ve sekreterler, aldıkları oy yüzdesine doğru oranda kongreye atama yapmakla görevlidir. Genel sekreter ayrıca veznedar, vekil veznedar ve koop kadro atanmasında görevlidir.

4.4.3 Genel sekreter, parti içinde yürütme yetkisinde sahiptir.

Madde 5: Üyelik

5.1 Normal Üyelik

5.1.1 Korsan Parti’ye resmi olarak 18 yaşını, Genç Korsanlar ve Korsan Parti Hareketi’ne ise 13 yaşını doldurmuş her birey, tüzük ve manifestoyu okuma ön koşuluyla üye olabilir.

5.1.2 Partiye resmi üyelik için TC vatandaşı olmak gereklidir, ancak gayriresmi üyeliklerde vatandaşlığa bakılmaz.

5.1.3 Resmi parti üyelerinden, partinin stratejik ortaklık kurduğu ve bileşenlerinden olan çeşitli resmi partilere entrizm yaparak siyasi faaliyetlerini yürütmeleri önerilir ve teşvik edilir. Onursal Üyelik

5.2.1 Geçmişte yurtiçi veya yurtdışında Korsan Parti Hareketi ve benzeri hareketlere katkı sağlamış kişiler, Korsan Parti Türkiye’de onursal üyelik kazanırlar.

5.2.2 Onursal üyeler, parti senatosuna daimi üye olarak atanmaksızın dahil olabilirler.

5.2.3 Onursal üyeler, yolsuzluk ve benzeri davranışlar gerekçe gösterilmesi durumunda kongre tarafından yargılanabilirler.

Madde 6: Politika Üretimi

6.1 Geliştirme

6.1.1 Politika geliştirme, üyelerle mümkün olduğu kadar çok etkileşimle gerçekleşmeli, süreç mümkün olduğu kadar katılımcı olmalı ve mümkünse sonuçlara fikir birliği yoluyla ulaşılmalıdır.

6.2 Benimseme

6.2.1 Acil bir durum olmadıkça üyelerin katılımıyla kararlaştırılmış yeni politika(lar), kongre tarafından kararlaştırılacaktır.

6.2.2 Aciliyet durumunun açıkça görüldüğü ve ilan edildiği durumlarda, kongre üyelerden bağımsız bir şekilde politika uygulayabilir, ancak bu politika bir sonraki kongrede oylamaya ve yukarıda belirtilenlerle aynı koşullara tabidir.

6.2.3 Tüzüğün belirttiği parti prensipleri ve ideolojisiyle tutarsız politika(lar) kabul edilmeyecektir.

6.2.4 Kongre tarafından benimsenen tüm politikalar, tüm üyelere açık merkezi bir sicile kaydedilecektir.

6.2.5 Üyelerin de görüş bildirmek için katılabildikleri kongre toplantılarına uzaktan katılım için gerekli erişilebilir ve eşitlikçi mekanizmaların mevcut olmasını sağlamak için mümkün olan her türlü çaba gösterilmelidir. 6.3 İnceleme

6.3.1 Kongre üyelerinin en az %15’inin senatoya dilekçe vermesi durumunda, bir politika parti tarafından resmi incelemeye alınacak ve burada bu politika kongrede incelenecek ve oylanacaktır.

Madde 7: Korsan Koop

7.1 Korsan Koop, Korsan Parti’nin işlerini gören kooperatiftir.

7.2 Partinin yazılım, donanım, tasarım ve benzeri işlerinden birincil olarak Korsan Koop ve ortakları sorumludur.

7.3 Korsan Koop, partinin ana gelir kaynağıdır. Çeşitli hizmetler sunarak ve bağış toplayarak gelir elde eder.

7.4 Korsan Koop, partinin mülkü olmamakla beraber parti varolduğu sürece partinin genel sekreterinin atadığı kadro ile yönetilir.

7.5 Partinin feshedilmesi durumunda Korsan Koop, Madde 9’un prensiplerine saygı gösterir.

Madde 8: Toplantı Kriterleri

(1) Toplantılar, tüm üyelerin katılmasına ve görüşlerinin dinlenmesine imkan verilecek şekilde yapılandırılmalıdır.

(2) Tüm üyeler, herhangi bir kongre toplantısından ve bu tür toplantıların planlanan gündeminden en az 24 saat önce bilgilendirilmelidir.

(3) Konsensus, bir toplantıdaki herhangi bir teklifin veya kararın odak noktası olmalıdır. Ancak, uzlaşmaya varılamadığında, üçte iki çoğunluk bir öneriyi ilerletmek için yeterli olacaktır.

(4) Anlaşmazlığın olduğu veya üyelerin oylamada bir gecikmenin gerekli olduğunu belirttikleri hallerde, herhangi bir oylama başlamadan önce tartışma için yeterli süre verilmelidir.

(5) Toplantılar, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu üye olmayanların toplantıyı gözlemlemelerine izin vermedikçe üyelere açıktır.

(6) Oylama yöntemi ve toplantının yapılacağı ortam, parti tüzüğünde aksi belirtilmedikçe toplantı kolaylaştırıcısı tarafından belirlenir.

(7) Bir toplantının tutanakları, hangisi daha kısa ise, toplantının on dört günü içinde veya grup bir sonraki toplantıdan önce Üyelere dağıtılmalıdır. Ulusal Konsey, bu tutanakların toplanması ve dağıtılması için prosedürler belirleyebilir.

(8) Senato, ilave toplantı prosedürleri belirleyebilir. Madde 9: Fesih

(1) Korsan Parti, kongre üyelerinin en az yarısının katılması gereken ve tüm üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla sonuçlanan bir seçim sonucu feshedilebilir

(2) Fesih işlemi, fesih kararından sonraki 30 gün içinde gerçekleştirilir.

(3) Fesih sonrası partinin tüm borçları ve yasal yükümlülükleri karşılandıktan sonra, parti mülkü benzer amaç ve ilkelere sahip örgütlere devredilmelidir.

Ayrıca Bakınız

Politikalar